Úvodná strana / Aktuality /

SLUžBY

LEGISLATÍVNA HLIADKA

19.10.2021

LEGISLATÍVNA   HLIADKA

Rozsah

Legislatívna hliadka je služba poskytovaná ako:

PREHĽAD -  štvrťročné zasielanie aktuálnych zmien právnych predpisoch s rámcových výkladom ich vplyvu na Vašu spoločnosť.

Služba vychádza z relevantných právnych predpisov v danej oblasti :

1/         Kvalita

            Oblasti špecifikuje zákazník podľa predmetu svojho podnikania

2/         Životné prostredie

            Životné prostredie a relevantné zložky životného prostredia (napr. ovzdušie, voda, pôda, odpady,

            prírodné zdroje, flóra, fauna, človek) zákazníka

3/         Hospodárenie s energetikou

Relevantné formy využívania energie zákazníkom a jej hospodárenie s ňou

4/         Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

            Bezpečnostné  a zdravotné riziká vyplývajúce z predmetu podnikania zákazníka

5/         Ochrana pred požiarmi

Ochrana zdravia a zdravia pred požiarmi, požiarna prevencia, protipožiarna bezpečnosť zákazníka

Výstup pre zákazníka

Výstupom je pravidelná spáva vo formáte PDF zasielaná klientovi/zákazníkovi  e- mailom, výnimočne inou formou po dohode s klientom/zákazníkom. Pre každú úroveň je stanovený záväzný formát správy. Správa mapuje legislatívne predpisy a ich zmeny za uplynulé obdobie 3 mesiacov. Je zasielaná štvrťročne, vždy po úhrade faktúry.

 Zmluvný vzťah

všetky verzie Legislatívnej hliadky  vzniká na základe záväznej objednávky zákazníka/klienta doručenej  BUREAU  VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., poštou alebo e-mailom. Na základe tejto objednávky zašle BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. Zmluvu.

Cena legislatívnej hliadky

Na základe požiadaviek klienta/zákazníka, cena dohodou. Odporúča sa prvá návšteva spoločnosti na základe ktorej sa overí  daný stav a zašle návrh cenovej ponuky.   

 V prípade Vášho záujmu  nás prosím kontaktujte:

Anna Kováčová, anna.kovacova@bureauveritas.com
Mobil: 0908 794 550  ,  Tel : 00421 (0)2 5341 4165