Úvodná strana / Ponuka kurzov / Kvalita / Q16 - Vedúci interný audítor Systému manažérstva (Q+E+SH)

SLUžBY

Q16 - Vedúci interný audítor Systému manažérstva (Q+E+SH)

Prínos kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť jeho účastníkom ďalšie znalosti a praktické zručnosti pre efektívny výkon interných auditov systému manažérstva vo svojich organizáciách v role Vedúceho interného audítora.

Kurz je vedený interaktívnou formou na lepšie osvojenie si potrebných zručností.

Obsah kurzu

Požiadavky na účastníkov

Kurz je určený audítorom, ktorí absolvovali základné školenia o auditovaní niektorého Systému manažérstva (kvalita, environment, bezpečnosť a zdravie ai.) a majú určité skúsenosti s auditovaním ako interní audítori.

Rozsah

2 dni

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať